معرفی پزشکان
 
دسترسی سریع
 
 
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین:  231
بازدید کل:  196291
بازدید امروز:  153
بازدید دیروز:  428
بازدید هفته جاری:  581
بازدید ماه جاری:  153
 
 
نظر سنجی
نظرتان درمورد خدمات بیمارستان چیست؟
 
 
بخش داخلی و جراحی زنان

بخش داخلی و جراحی زنان در طبقه دوم بیمارستان و در راهروی دوم واقع شده است.


پذيرش بيمار
الف :پذيرش از اورژانس
ب:پذيرش از مطب
ج :پذيرش از ساير بخش‌ها
الف: بيماراني كه به اورژانس مراجعه مي‌نمايند پس از تشكيل پرونده و اقدامات اوليه و در صورت مساعد بودن وضعيت بيمار انجام گرافي و آزمايش‌هاي مورد نياز بعد از اطلاع‌رساني بخش اورژانس با كمك پرستار و خدمات به صورت سرپايي يا حمل با وليچر يا برانكارد از بخش منتقل و بستري مي‌گردند.
ب: بيمار با نامه بستري كه از پزشك مربوطه دارد به پذيرش مراجعه و پس از تشكيل پرونده به بخش مراجعه مي‌نمايند اگر بيماري باشد كه وضعيت مطلوب و مساعدي نداشته باشد (مشكل اورژانس داشته يا توانايي راه رفتن به دليل بيماري نداشته باشد و ....) بايد از طريق اورژانس به بخش منتقل گردند.
ج: هماهنگي با پذيرش جهت خالي بودن تخت در بخش مربوطه و سپس هماهنگي با مسئول بخش كه بيمار به آن بخش منتقل مي‌گردد.
بيماران كه از CCU و ICU به بخش يااتاق عمل و به عكس منتقل مي‌گردند همراه با پرستار و خدمات بخش صورت مي پذيرد.
بيماراني كه از بخش به بخش ديگر انتقال مي‌يابند توسط كمك پرستار و خدمات مي‌نامند.
انتقال بيماران بد حال و post CPRاز هر بخش به بخش ديگر توسط پرستار وخدمات باشد.
پذيرش بيمار از بلوك زايمان :
پس از هماهنگي ماماي مسئول با مسئول مربوطه بخش و دادن اطلاعات لازم بيماران تحت نظر بارداري يا ويار حاملگي و مادراني كه زايمان نموده‌اند به بخش جهت رومينيگ انتقال داده مي‌شود كه با توجه به وضعيت موجود با ويلچر يا برانكارد به بخش مربوطه توسط خدمات خانم بلوك زايمان انتقال مي‌يابد. تمام بيماراني كه با تشخيص موارد جراحي زنان يا تحت نظر زنان در بخش بستري مي‌شوند قبل از بستري در بخش و پس از تشكيل پرونده توسط ماماي مسئول و كشيك شرح حال گرفته و در پرونده قيد مي‌شود.